Afrodit: Güzellik ve ak tanrıçası
Yunan mitolojisinde ak ve güzellik tanrıçasıdır. Yunanlılar Afrodit’in Kıbrıs’tan geldiini varsayarlar. Tanrılar kralı Zeus’un kızı olan Afrodit, bir baka inanıa göre de deniz köpüklerinden domu ve bir deniz kabuundan karaya çıkmıtır. Afrodit’e önceleri durgun denizlerin, baarılı yolculukların, ba ve bahçelerin, gül ve mersin türünden nazlı bitkilerin tanrıçası olarak tapılırdı. Sonradan ak ve güzellik tanrıçası olarak benimsendi. Tüm tanrıçaların en güzeliydi. Yalnız ölümlü erkekleri deil tanrıları bile batan çıkarabilecek yetenekteydi. Holandıı ölümlülerin isteklerini yerine getirir, nefret duyduklarına ve gücünü hafife alanlara çok acımasız davranırdı.

Apollo: Müziin tanrısı
Apollo, Zeus ve Leto’nun olu, Artemis’in ikiz kardeidir. Altın bir lir çalar; müziin tanrısıdır. Gümü bir yayı en uzaa o atabilir; okların tanrısıdır. Tıbbı insanlara o öretmitir; iyiletirici tanrıdır. Asla yalan söylemez; ııın ve gerçein tanrısıdır. Apollo her sabah, 4 atlı arabasını gökyüzünü baından sonuna dolaır ve güne doar. Delphi’de bir nasihatçı olrak tanınır. Yunanistanin dört bir yanından insanlar ondan nasihat almak için Delphi’ye gelirler. Kutsal aacı defne, hayvanları yunus ve kargadır.

Ares: Sava tanrısı
Ares, Zeus ve Hera’nın oludur. Ne annesi ne de babası tarafından pek sevildii söylenemez. Sava tanrısıdır. ldürücü ve kana susamı bir tanrıdır ama bir yandan da korkaın tekidir. Aphrodite’le yatakta yakalanınca, kocası Hephaestus tarafından herkesin içinde alay konusu edilmitir. Akbaba ve köpek kutsal hayvanlarıdır.

Artemis:Av ve vahi doa tanrıçası
Zeus ile Letonun kızıdır. Phoebe olarak da bilinir. Apollonun ikiz kız kardei, vahi doa tanrıçasıdır. Kardeinden bir gün önce doup Apollonun doumu sırasında annesine yardım etmitir. Annesinin çektii acıyı gören Artemis evlenmemeye ve bakire kalmaya yemin etmitir.Fakat rivayete göre Nenflerden oluan hizmetçileriyle ormanda avlandıı bir gün karısına çıkan Orion’a aık olmutur ve onunla evlenmek istemitir. Kardeini kıskanan Apollon, bir gün Orion denizde yüzerken kıyıdan uzaklaıp, kafasının bir nokta gibi göründüü anda Artemis’i çaırıp o noktaya kadar ok atıp atamayacaını sormu, Artemis oku fırlatmı ve bilmeden sevdii adamı öldürmütür. Bu olaydan sonra ııını kaybeden Artemis babası Zeus’tan Orion’u bir takım yıldızı olarak gökyüzüne çıkarmasını istemi, Zeus da kızının bu isteini yerine getirmitir.

Ate: Hata ve günah tanrıçası
Hafif bir Tanrıdır, ayaklarıyla ölümlülerin baına bastıı halde onların bundan hiç haberi olmaz. Zeus’un yemin ederek hakimiyeti Perseus soyundan doacak ilk kiiye vermeyi vaat ettii ve böylece Herakles’i Eurystheus’un hakimiyeti altına soktuu zaman onu aldatan Ate oldu. Bunun üzerine Zeus, onu Olympos’un tepesinden aaı atarak öcünü aldı. Ate, Phrygia’da, Hata Tepesi adını alan bir yere dütü. İlos, İlion Kalesini (Troya) burada kurdu. Zeus; Ate’yi gökyüzünden atarak, Olympus’da kalmasını ebediyen yasakladı. Mitolojiye göre ‘hata’nın insanların kötü bir kaderi olması bu yüzdendir.Athene: Zeka, sanat ve strateji tanrıçası

Yunan mitolojisinde akıl, sanat, strateji, barı ve savaın tanrıçasıdır. Roma mitolojisinde Minerva diye anılır. Babası Tanrıların baı Zeus, annesi ise Zeus’un ilk karısı olan Hikmet Tanrıçası Metis’ tir. Sembolleri, kalkan, mızrak, zeytin dalı ve baykutur. Athena, Atina kentinin ba Tanrısı ve koruyucusudur, kent ismini de ondan almıtır. Athena ve sembolize ettii karekterler birçok kültürde benzer formlarda bulunur. Temel özellikleri kentle ilgili olan Athena birçok bakımdan Kır Tanrıçası Artemis’in karıtıdır. Athena’nın Yunan uygarlıı öncesinden gelen bir tanrıça olduu ve daha sonra Yunanlılarca benimsendii sanılır. Ama Yunan ekonomisi, Minos uygarlıından farklı olarak önemli ölçüde askerî temele dayandıı için, Athena balangıçtaki evcil ilevlerini korumakla birlikte giderek bir Sava Tanrıçası’na dönümütür.

Bona Dea: Dourganlık tanrıçası
Bona Dea bekaret ve dourganlıkla ilgili bir tanrıçadır. Ayrıca hastalıkları iyiletirici bir tanrıça olduundan tapınaının bahçesinde ifalı bitkiler bulunurdu. Romanın köleler gibi alt sınıftan insanlar ve çocuk sahibi olmak isteyen kadınlar arasında oldukça saygı görürdü. Bona Dea sikkeler üzerinde, bir taht üzerinde otururken ve elinde bir cornucopia tutarken resmedilir. Yılan iyiletirici özellii olduu bilinir.

Demeter: Tarım ve bereket tanrıçası
Homesros’un destanlarında, “güzel saçlı kraliçe” ya da “güzel örgülü Demeter” diye geçer. İnsanlara topraı ekip biçmesini öreten bu tanrıçadır. Ekinleri, özellikle de budayı simgeler. Hesiodosa göre Kronosla Rheianın kızı, ikinci tanrı kuagındandır. Tanrılar tanrısı Zeus’un dördüncü evliliini onunla yaptıı söylenir. Bu evlilikten de yeryüzü ecesi Persephone domutur. Demeter, heykellerinde baygın bakılı, sarı saçları omzuna dökülen, güzel bir kadın olarak gösterilirdi. Sa elinde bir buday baaı, sol elinde de yanan bir meale tutardı. Roma mitolojisinde ona Ceres denilirdi. Efsaneye göre, bir gün Persephone arkadasları ile tarlada çiçek toplarken çayır birden ikiye yarılır ve yeraltı tanrısı Hades, yeryüzüne çıkar. Aık olduu Persephone’u yeraltına kaçırır ve ona orada nar yedirir. İnanıa göre ölüler ülkesinde bir ey yiyen bir daha oradan çıkamaz. Demeter kızını aramak için yollara düer ancak onu hiçbir yerde bulamaz. züntüsü öyle büyük olur ki hayata küser. Sonunda her eyi gören ve bilen güne tanrı Helios ona kızının yer altına kaçırıldıını söyler. Bunun üzerine Demeter Olympostan kaçar, yürei sızlayarak ıssız bir yere çekilir. Onun küsmesiyle topraın bereketi kalmaz, insanlar kıtlık tehlikesine urarlar. Zeus onu barıtırmaya çalıır, Hadesten kızı geri vermesine. Ancak Tanrı kadın yalvarmalara kulak vermez. Bütün yalvarmalarının boa gittiini gören Zeus, en sonunda Persephonenin yılın üçte ikisini yani çiçek açma ve meyve zamanını, annesi Demeterin, geri kalan üçte birini, yani kıı da kocası Hadesin yanında geçirmesini kararlatırır. Böylelikle topraa yeniden bereket gelir. Persephone her yeryüzüne çıktıında, Demeter, yeryüzüne baharı getirir.

Camenta (Egeria): Romalılarda doum tanrıçası
Roma’nın kurucusu Romulus’un koruyucusudur.

Elpis: Umut tanrıçası
Elpis, Yunan mitolojisinde umudun tecessümü, vücut bulmu hali ve tanrıçasıdır. Nyx’in çocuu, Pheme’nin ise annesi olduuna dair iddialar vardır. Genellikle genç bir kadın olarak resmedilir. Tasvirlerinde çounlukla çiçekler (özellikle de zambak) veya cornucopia (içinden meyveler saçılan boynuz – bereket simgesi) taır. Roma mitolojisindeki karılıı Spes’dir.

Aurora: afak tanrıçası
Eos olarak da bilinir. Gül renkli parmaklara sahip, güzel ve gönül alıcı bir bakireydi. Her sabah dou tarafından göün kapılarını açarak günee yol verirdi.

Eris: Nifak tanrıçası
Ares’in kardei ve arkadaıdır. Peleus’la Thetis’in Olympos’ta kutlanan bir düününe bütün tanrılar davet edilmi ama Fesatlık Tanrıçası Eris davet edilmemi. O da üzerinde en güzel olana yazılı altın bir elmayı Hera, Afrodit ve Athena’nın oturduu ziyafet sofrasına atmı. Tanrıçalar “en güzele” yazan elmayı sahiplenmeye kalkmılar ve aralarında tartıma çıkmı. Bunun üzerine Tanrılar Tanrısı Zeusun en güzeli seçmesi istenmi. Ancak Zeus elmayı karısı Tanrıça Hera’ya verse dier Tanrıçalar kıyameti koparacaklar baka bir tanrıçaya verse bu sefer de Hera ‘nın gazabı var. Zeus iin içinden çıkamayınca Troya Kralı Priamos’un olu ölümlü Paris’i görevlendirmi. Bunun üzerine üç tanrıça çeitli vaatlerle Paris’i etkilemeye çalımılar. Athena; savata yenilmezlik gücü vereceini vaat etmi Hera; Paris’i Asya’nın hakimi yapacaını. Afrodit ise dünyanın en güzel kızını. Athena ve Hera en güzel elbiselerini giyip en süslü mücevherlerini takmılar oysa güzellik örtü istemez güzellik onun örtüsü diyen Afrodit bunların hiçbirini yapmamı. Paris ise dünyanın en güzel kadınını elde etmek için Afrodit’i yarımanın birincisi seçmi ve üzerinde “en güzele” yazan altın elmayı Afrodit’e vermi. Bu seçimi yüzünden Paris Heranın nefretini kazanmı Truva kenti de Yunanlıların. Afrodit’in Paris’e vaat ettii bu güzel kadın Sparta Kralı Menelaos’un karısı Helen’dir. Paris Afrodit’in yardımıyla Sparta’ya gider Helen’i kaçırır prensi olduu Truva ehrine geri döner. Menelaos Akha ordularını toplayarak Truva’ya sava açar. Böylece 10 yıl sürecek Truva savaı balamı olur. Eris de Olympos’ta bir köeden iki ulusun savaçılarının on yıl süre ile birbirlerini kırmalarını seyreder.

Fama : Halkın sesi tanrıçası
Halkın sesinin sembolü olan Fama, Yer’in kızıdır. Sayısız gözü ve bir çok aızı vardır. ok hızlı uçardı.

Febris : Hararet ve sıtma tanrıçası
Tela ve panie karı koruyucu Tanrıça. Febris (“heyecan”) antik Roma’da üç tapınaa sahipti. Bu tanınaklardan biri Palatine ve Velabrum arasında yer almıtı.

Feronia: emelerin ve ormanların tanrıçası
Roma’da ormanlar ve kaynaklar tanrıçasıdır. Kökenini Sabini ve Falisci halklarından alır. Soratte tepesinde, her yıl yapılan enliklerde Feronia rahipleri kor halindeki kömür üzerinde çıplak ayakla yürürlerdi. Terracina’daki tapınaında köleler salıverildii için Feronia bir özgürlük tanrıçası olarak da kabul edilir.

Flora: Yeeren bitkilerin çiçeklerin tanrıçası
İlkbaharın taze çiçeklerinin tanrıçasıdır. Quirinalis yakınında tapınaı vardı. Dördüncü yüzyılda bu Tanrıçanın erefine, 28 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Floralia festivali kutlanırdı. Flora Yunanların Chloris’i ile özdeletirilmitir. içek açan her bitkinin yönetimi onun elindedir. Söylenceye göre, Zeus’a (Jüpiter) kızan luno, erkek araya girmeden çocuk dourmak istemi. Ona, dokunduu kadını gebe bırakan bir çiçek veren Flora, Mars’ı (Ares) dourmasını salamı. Flora Romalılar takvimlerinin ilk ayma baharın balangıcı olan Mars (Mart) adını vermilerdir.

Fraude : Hile tanrıçası
Yunan Mitolojisinde Fraude, yarı insan yarı yılandı.

Gaia: Yaratıcı tanrıça ( Tellus / Romalılarda)
Gaia, Yunan mitolojisinde yeryüzünü simgeleyen tanrıçadır. Hesiodos’a göre Gaia her eyin yaratıcısı, her eyin kendisinden meydana geldii “toprak ana”dır. Tüm tanrıların ve titanların annesidir. Khaos’tan sonra ortaya çıkan Gaia ilk önce gökyüzü Uranos’u daha sonra Pontos’u kendisinden çıkarır bir baka tabirle dourur. Daha sonra Uranos’dan Titanları dourdu. Ancak Uranos kendi çocukları olan titanları doar domaz Gaia’nın barına gömmekteydi. Artık bu aırlıı taıyamayan Gaia, Uranos’tan olan olu Kronos’un yardımıyla Uranos’u öldürdü ve çocuklarını özgürlüüne kavuturdu. Daha sonra Kronos da kendi olu Zeus tarafından öldürülerek aynı kaderi paylaacaktı.

Hades: Yer altı tanrısı
Hades, Zeus’un kardeidir. lülere hükmeden yeraltı tanrısıdır. Kullarının sayısını artırmak için delice uraan, açgözlü bir tanrıdır. Erynyes’ler onun deerli misafirleridir. Onu ziyarete gelenlerin yeraltı dünyasını terketmeleri konusunda da oldukça isteksizdir. Aynı zamanda, yerden çıkan deerli metaller onu bolluk çokluk ve servet tanrısı yapmıtır. Onu görünmez yapan bir miferi vardır. Yeraltı dünyasından pek ayrılmazdı. Acımasız ve hatta korkunçtu ama sözünden dönmezdi ve kaprisli bir tanrı deildir. Zorla kaçırdıı Persephone ile evlidir.

Harmonia: Anlama ve uyum tanrıçası
Harmonia, Yunan mitolojisindeki çift soylu karakterlerden birisidir. İlk efsanede Afrodit ve Ares’in, ikincisinde ise Zeus ve Elektra’nın kızı olarak gösterilir, yani ilk efsanede Thebai krallıından, ikincisinde ise Dardanos soyundan gelmektedir. Ama her ikisinde de deimeyen ey, Kadmos’un ei olmasıdır. Thebai efsanesinde bu güzeller güzeli kıza verilen üstün hediyelerden bahsedilir; birisi kharitlerin dokuduu elbise, ötekisi ise zarif bir kolyedir. Yasak bir akın meyvesi olan Harmonia ile kimsenin paylaamadıı bu armaanlarının Thebai ehrine felaket getirdii söylenir. Ayrıca, kadmosdan doan be çocuunun da kaderleri özeldir. Dier efsanede ise, Dardanos ve İasion’un kızkardei olarak gösterilen Harmonia, Zeus’un kaçırdıı kızkardeini arayan Kadmos’la Semendirek’te tanıır ve evlenirler. Bu arada, Kadmos’un ei olan Harmonia’dan baka, bir de kharitlerin arasında bulunan, uyum ve dengeyi temsil eden harmonia vardır ki bu ikisi sıkça karıtırılır.Hebe: Gençlik ve canlılık tanrıçası

Hebe, Yunan mitolojisinde gençlik tanrıçasıdır. Zeus ve Hera’nın kızı olan Hebe, Tanrılara onların ölümsüzlüünü salayan ambrosia ve nektar getirir. Herakles Olimpos’a gelip Hera ile barıtıktan sonra Hebe ile evlenir.

Hephaestus: Demirin ve atein tanrısı
Hephaestus, Zeus ve Hera’nın oludur. Fiziksel olarak son derece çirkin ve topal olan tek tanrıdır. Atein ve demirin tanrısıdır. Tüm tanrıların zırhlarını ve silahlarını o yapar. Demir ilemek için bir volkanı kullanır. Kibar ve barıtan holanan bir tanrıdır. Aphrodite ile evlidir.

Hera: Evlilik tanrıçası
Zeus’un karısı ve kız kardei, Kronos ve Rheia’nın kızlarıdır. O, aile ve evliliin tanrıçası kabul edilmitir. Mitolojide Hera çok kıskanç ve zalim bir kadın olarak tanımlanır. Hera, Zeus’un ikincil ilahelere ve ölümlü kadınlara ilgi duymasını bir türlü içine sindiremez ve onları sürekli tehdit altında tutar. Paris evrende Hera’dan daha güzel bir kadın bulunduunu söyledii için ona hakaret etmi ve Hera Troya’nın dümanı olmutur. Zeus ve Hera’nın İlithya ve Hebe adında kızları, sanayi Tanrısı Hephaistos ve sava Tanrısı olan Ares oulları olmutur. Hera sava tanrıçası olmamasına ramen bazen savaçı kiiliini ortaya koyar. Kutsal hayvanları, inek ile tavus kuunu sever ve korur, ehri de Argos’dur.

Hermes: Ticaret tanrısı
Hermes, Zeus ve Maia’nın oludur. Zeus’un habercisidir. Tanrıların en hızlısıdır. Kanatlı sandaletleri ve apkası vardır, bir de büyülü denek taır. Hırsızların ve ticaretin tanrısıdır. Yeraltı dünyasına ölüleri o götürür. Liri, kavalı, notaları, astronomiyi, ölçü birimlerini ve sporu icat etmitir.

Hestia: Ocak atei tanrıçası
Rhea ile Kronos’un kızı olan Hestia, Zeus’un en büyük kız kardeidir. Olemp’deki tanrıların en kibarı olarak bilinen Hestia, ocak atei tanrıçasıdır, bu yüzden de günlük ev hayatında önemli bir yere sahiptir. Hiçbir mitolojik anlatımda yer almadıı gibi, Antik Yunan’da ona adanan tapınakları da olmamıtır. Ama, Olemp’de yanan kutsal ate ve dünyadaki yanan her ocak onun kutsal mekanı sayılır. Hestia aynı zamanda “metropolis”i simgelerdi. Bu nedendir ki kolonilerde kurulan yeni ehirlere metropolisde yanan ateten getirilir, böylece metropolisin bir parçası koloni ehirlerinde yanmaya devam eder. Roma mitolojisinde Hestia’ya Vesta denirdi.

Hygieia: Salık tanrıçası
O hastalık önleme ve iyi salık getirme tanrıçasıdır. Adını sözcüün kaynaı “hijyen” den almıtır. Asklepios’un kızlarından biridir.

Jaso: Hastalıklar tanrıçası
Esklapios ile Epinoe’nin kızıdır.

Juturne: Romalıların su kaynakları tanrıçası
Jupiter onu periye çevirmi ve Latium yakınlıındaki Lavinium’da bir su kaynaını ona armaan etmiti. O Fontus (Fons)’un annesi ve Janus’un karısıydı.

Libitina: lüler için yapılan merasimi koruyan tanrıça
Roma mitolojisinde ölümün, cesetlerin ve cenazenin tanrıçasıydı. İsmi ölüm sözcüü ile e anlamlı olarak kullanılmaktaydı. Bazı geleneklerde Venüs veya Persephone ile bir tutulmutur.

Lita’lar: Dua ve niyaz tanrıçaları
Litaların hepsi Zeusun kızlarıdır.

Metis: Hikmet ve akıllılık tanrıçası
Yunan mitolojisinde, Okeanos ile Tethys’in kızıdır. Metis, tanrıların baı olan Zeus’un ilk karısı ve akıl tanrıçası Athena’nın annesi olarak anılır. Zeus karısının hamile olduunu örenince, kendi tahtını sarsabilecek, kendisinden güçlü bir çocuk doacaı korkusuyla Metis’i yutar. Bunun sonucunda Metis Zeus’a ömrü boyunca iyi ve kötü hakkında bilgi verir. Metis’in hamile olduu akıl ve sanatın tanrıçası Athena, Zeus’un baından zırhıyla çıkar. Metis, ilahi bilginin ve kutsal aklın, yani “hikmet”in tasviri, vücud bulmu halidir. Hikmetin sembolu olan “su”, Metis’in de balıca sembolüdür.

Mnemosyne: Hatıra tanrıçası
Yunan mitolojisinde ilahi bellek, hatıranın simgesidir. Gaia ile Uranus’ün kızı olan Mnemosyne ilk titanlardandır. Zeus’un babası olduu Müzlerin (Muses – İlham perileri) annesidir. Efsaneye göre Zeus, Mnemosyne ile dokuz gece geçirir ve bu gecelerin her biri için bir Müz dünyaya gelir. Mnemosyne aynı zamanda yeraltı dünyasında akan bir nehrin adıdır. Lethe’nin zıddı olan bu nehir, kendisinden içenlere geçmi yaamları hakkındaki her eyi hatırlatır.

Momos: Alay ve hiciv tanrıçası

Nemesis: İntikam tanrıçası
Yunan mitolojisinde, aırı gurura düenleri cezalandıran tanrıçadır. İnanıa göre o, kinci, yapılan hata veya kötülüün karılıını getiren, kaderin vücut bulmu hali, merhametsiz bir tanrıçadır.

Nike: Zafer tanrıçası
Yunan mitolojisinde zafer tanrıçasıdır. Roma mitolojisindeki karılıı Victoria’dır. Nike, çok hızlı koma ve uçma yeteneine sahiptir. İnsan görünümündedir. Pallas ve Stiks’in kızı, Kratos, Bia ve Zelus’un kardeidir. Nike ve çocuklarının hepsi, Zeus’un eleridir.

Nyks: Gece tanrıçası
Khaos’un gece kızıdır. Nyks kendi kendine üreyip, karanlıı, kötülüü, açlıı, yıkım ve ölümü simgeleyen karanlık güçlerin varlıklarını dourmutur. 3 ölüm tanrisi Moros, Ker, Thanatos bunlara ornek verilebilir.

Panakea: Salık tanrıçası
Yunan mitolojisinin salık tanrıçasıdır. Apollon’un olu Asklepios gibi hekimlikle uraır. Asklepios ile Lampetia’nın kızıdır. Hekimliin tanrıçalarından sayılırdı, her türlü hastalıa çare bulurdu.

Peitho: İkne etme tanrıçası
İkne etme ve kandırma tanrıçasıdır. Ate’nin kızı ve Aphrodite’in arkadaıdır. Akta istedii kiiyi elde etme gücüne sahiptir.

Penia: Yoksulluk tanrıçası
Yunan mitolojisinde yoksulluk tanrıçasıdır. zellikle fakirler tarafından tapılırdı. Tanrıların yaptıı bir ölende Porus ile evlenmitir. Bazı kaynaklarda, Eros’un, Penia ile Porus’un çocuu olduu söylenir.

Phantosos: Uyku Tanrısı
Yunan mitolojisinde uykunun olu diye adlandırılır. Kayaya, topraa ırmaa ve cansız varlıklara dönüebilen bir tanrı. evresi bir sürü yılanlarla çevrilmitir.

Phobos: Korku tanrıçası
Ares’in yanından ayrılmayan arkadaıdır. İnsana gelen korkunun simgesidir. Phobos ‘dehet’ anlamına da gelmektedir. O da dier arkadaları gibi Enyo ‘Felaket’, Eris ‘Kavga’ ve ölüm Tanrıları Kerler ile Ares’in yanından hiç ayrılmazdı.

Pilumunus: Yeni doan çocukları koruyan Roma tanrıçası

Pistis: İnanç, vefa ve sadakatin tanrıçası
İnancın kiiselletirilmi halidir. Capitol’deki tapınaında Roma Senatosu yabancı ülkelerle aralarında yapılmı antlamaları saklardı; bunları Fides korurdu. Zeytin dalıyla taçlandırılmı genç bir kadın olarak, bir kupa veya kaplumbaa ile birlikte tasvir edilir.

Poine: İntikam ve ceza tanrıçası
Hiddet’in anası olduu söylenir.

Pomona : Romalılarda meyve tanrıçası
Roma mitolojisinde meyve ve bahçe tanrıçasıdır. airler ondan Vertumne veya Picusun karısı olarak söz ederler. Romada özel bir rahibi ve Ostia yolu üzerinde kutsal bir ormanı vardı. içek ve meyveler taıyan bir kadın eklinde temsil edilen Pomonanın Floransada İlkçada yapılmı mermer bir heykeliyle, Klasik çada Le Gros ve Barroisnin bahçe süsü olarak yaptıı heykelleri vardır.

Poseidon: Denizlerin tanrısı
Poseidon, Zeus’un kardeidir. Denizler tanrısıdır. Ona tapınan deniz yaratıkları arasında itibarı büyüktür. Titan Oceanus’un büyük torunlarından Amphitrite ile evlidir. Silahı dünyayı sallayabilen ve hereyi paramparça edebilen üç dili bir çataldır. Zeus’tan sonra dier tanrılar arasında en güçlü olandır. Okyanus’un derinliklerinde, mercanlar ve deniz çiçekleriyle süslenmi, fosforlu kızıl bir ııkla aydınlanan, altından muhteem bir sarayı vardır. Yunusların, deniz atlarının ve dier deniz canlılarının çektii iki tekerli arabasıyla ilerler.

Pragsidike: Adalet tanrıçası
Roma mitolojisinde adalet tanrıçası sayılıyor ve hiddete kapılanlara sakin olmalarını telkin ediyordu.

Rheme: öhret tanrıçası
Gaia tarafından yaratılan Rheme öhret tanrıçası olarak Zeus’a habercilik yaptı.

Selene: Ay tanrıçası
Hyperion ve Theia isimli titanların kızıdır. Bir ay tanrıçası her zaman büyük bir görev ve öneme sahiptir. Zamanla Selene’nin yeri Artemis tarafından alınmıtır, bu nedenle bazı yazarlar onu Artemis gibi tanımlamı ve tasvir etmilerdir. Hatta bu nedenle Zeus veya Pallas’ın kızı olarak tanımlandıı da olmutur.

Themis: Kanunların tanrıçası
Kanunların, adaletin, örf ve adetlerin tanrıçasıdır. Uranos ile Gaia’nın kızı. Zeus ile evlenerek Hora’ları, Parka’ları ve Metis’i dourdu.

Tyche: Talih, tesadüf tanrıçası
Kimi yerde Hermes ve Afrodit’in, kimi yerde Okeanos isimli titanın kızı olduu rivayet edilir. Roma mitolojisinde Fortuna ismi ile bilinir.Urania: Semavi ak tanrıçası
Göklerdeki Nymphelere verilen ad. Bunlar gök kubbesini idare ederlerdi.

Veritas: Hakikat tanrıçası
Latince “hakikat, doruluk” anlamına gelen Veritas, Roma mitolojisi’nde hakikatın tecessümü (vücut bulmu hali) ve tanrıçası idi. Tanrıça Veritas, Saturn’un kızı olarak bilinirdi. Ayrıca, Veritas Antik Roma’da doruluk erdemine de verilen isimdi ve çok önemliydi. Antik Roma’daki öneminin yanı sıra terim bugün Harvard niversitesi’nin sloganıdır ve üniversite ile özdelemitir. Ayrıca birçok üniversitenin sloganlarında da yer alır.

Zeus: Tanrıların tanrısı
Zeus Tanrıların kralıdır. O Olimpos’ta altın tahtında oturur. Zeus bakan, Gök’ün hükümdarı, Yamur Tanrısı, korkunç imei fırlatan bulut toplayıcısıdır. Zeus çok güçlü bir Tanrı olsa da kaderi yönetmek onun elinde deildir. Kaderi üç Moir yönetmektedir. Durmadan aık olur Zeus, kadınların peinden koar; bunu Hera’dan saklamak için de bütün ustalıını kullanır, yalanlar uydurur. Yunanların bu sonsuz ak serüvenlerinden pek holanmadıı düünülmektedir. Zeus’un kuu kartal, aacı meeydi. Tapınaı, mee aaçları arasında, Dodona’daydı.

Fors: Tesadüf tanrıçası

Moira’lar: Kader tanrıçaları

Tanrılar tanrısı Zeusun söz geçiremeyecei ve karı gelemeyecei tek tanrıçalardır. Zeus ile Themis’in üç kızlarıdır.

Salus: Salık tanrıçası

Romalıların salık tanrıçasıdır. Asklepios’un kız olduuna inanılırdı.

Bellona: Romalılarda Zafer tanrıçası

Romalıların Zafer ve Sava Tanrıçasıdır. Kapadokya Tanrıçası Ma ve Yunan Tanrıçası Nike ile aynı özellikleri taımaktadır.