Kalbin yapısı nasıldır
Kalp dört bölümden ibaret, ters koni eklinde adaleli bir organdır. Sol ve sa olmak üzere ikiye bölünmütür; her birisinin dierine balı iki odası vardır: Bir kulakçık ve bir karıncık. Sa kulakçık iki büyük damar tarafından kanla beslenmektedir; alt ve üst “vena cava” (toplardamar) lar. Bu damarlar sa kulakçıa bütün vücuttaki damarlardan kan nakletmektedir. Bu damarların naklettii koyu kırmızı renkteki kanın oksijen oranı düük, kullanılmı karbondioksit miktarı ve baırsaklarda veya baka dokular tarafından üretilen maddeler oranı fazladır. Sa kulakçıktan triküspit kapakçıından geçen bu kan sa karıncıa gelir. Oradan da akcier kapakçıı olarak adlandırılan baka bir kapakçıktan geçerek cierlerin kan damarlarına girmektedir. Burada, damarlardaki kanın oksijen ihtiyacı giderilmekte ve kullanılmı karbondioksit solunumla dıa atılmaktadır. Cierlerde oksijenle takviye olan kan, kalbin sol tarafına geçmekte ve ilk önce sol kulakçıa girmektedir. Oradan sol kulakçık ile sol karıncık arasındaki kapakçıktan geçerek kuvvetli ve adaleli sol karıncıa gelir. Sol karıncık kuvvetle büzülerek bu taze kanı aort kanalı yoluyla dıarı itmekte ve vücudun en büyük arteri olan aorta sevk etmektedir. Oradan da kan, vücudun bütün kan damarlarına ve dokularına daıtılmaktadır.

Kalbin fonksiyonu nedir
Kalp, bütün vücut damarlarına kan akımını ve dolaımını temin eden motor veya balıca enerji kaynaıdır. Yaklaık bir yumruk büyüklüünde olan bu organ, günde ortalama altı bin litre kan pompalamakta ve gerektii takdirde bu miktarı büyük ölçüde artırabilmektedir. Bütün yaantı boyunca devamlı bir ekilde atmakta ve ortalama olarak dakikada yetmi sekiz defa veya günde yaklaık on bin defa kasılmaktadır. Zayıf kalp hareketi, zayıf kan akımına yol açar ve bu da vücudun hayati organlarının fonksiyonlarının bozulmasına sebep olur.

Bir kiinin kalbinin “iyi durumda” olduunu bir doktor nasıl anlayabilir
Doktor, hastasının kalbinin durumunu bu kiinin klinik tarihçesini inceleyerek fiziki muayene ve baka testlerle tespit edebilir. Gerektii hallerde ve daha ileri bir inceleme gerekirse floroskopi, X ıınları filmi ve elektrokardiyografi yoluyla hastasının kalp durumunu bütün açıklıı ile anlar.

“Kuvvetli bir kalp” deyiminden ne anlaılmaktadır
Yapısı normal ve fonksiyonları yeterli olan her kalp için “kuvvetli bir kalp” deyimi kullanılır.

“Zayıf bir kalp” deyiminden ne anlaılmaktadır
Doutan yapısında bir kusur veya bir hastalıktan dolayı iyi çalımayan bir kalp demektir.

Kalp rahatsızlıının bir aile hastalıı veya kalıtımsal olma eilimi var mıdır
Kalbe zarar veren bazı hastalıkların ailelerde bulunma eilimi göstermekte ise de; kalp hastalıı, aslında kalıtımsal deildir. Ailede bir kalp hastasının bulunması, öteki aile fertlerini kendi kalpleri hakkında telaa sevk etmemelidir. Ancak, böyle bir hal ailenin dier fertlerini normal süreler içerisinde tıbbi kontrole sevk etmelidir. Böylece, gerektii hallerde doktor önleyici bir programın yürütülmesini tavsiye edebilecektir.

Kalbi zayıf olan bir kimsede “kuvvetli bir kalp” geliebilir mi
Bu kiinin yama ve aynı zamanda kalp zayıflıının asıl nedenine balıdır. Birçok kalp hastalıı iyi bir ekilde tedavi edilebilmekte ve birçok vakada tam bir tedavi gerçekletirilmektedir.

Kalp yetmezlii olan çocukların bu durumu zamanla iyileir mi
“Zamanla iyileme” terimi artık tıpta kabul edilmemektedir. Bir rahatsızlıın tedavisiz geçebilecei veya iyileebilecei düünce bir kalp problemine müspet bir giriimle giderilebilmesini ihmal ettirebilir. Aslında, kalp rahatsızlıı zamanla iyilemez. Halk arasında yaygın olan bu terimin orijini bazı çocuklarda duyulan anormal kalp seslerinin sonradan kendinden kaybolmasından ileri gelmektedir. Aslında, bu sesler bir kalp hastalıının belirtisi olmayı zararsız kalp sesleridir. Organik bir kalp rahatsızlıından ileri gelen bu anormal sesler genellikle kendiliinden kaybolmaz.

Fazla fiziki faaliyet kalbi normal olan bir kimseye zararlı olabilir mi
Fazla fiziki faaliyetin normal bir kalbe belirli bir zararı olacaı ihtimali yok gibidir.

Fazla fiziki faaliyet kalbi zayıf olan bir kimseye zararlı olabilir mi
Kalp rahatsızlıı olan kimseler, fazlasıyla fiziki hareketlere girimemelidir. Bunun, kendilerinin sakatmı gibi kalmaları anlamına gelmemesi gerekir. Ancak, bu gibileri, kalp durumlarının izin verdii sınırlar içerisinde fiziki faaliyetlerini ayarlamalıdırlar. Bu yolda doktorun verecei tavsiyeler harfi harfine tatbik sahasına sokulmalıdır.

Tütün kullanmak kalp üzerinde ne gibi tesir yapmaktadır
Günümüzde doktorların büyük çounluu tütün kullanmanın kalbe zararlı olduunu kabul etmilerdir. Tütün, kalp adalelerini besleyen küçük ve büyük arterlerin büzülmesine yol açmakta ve böylece kalbi, fazlasıyla ihtiyaç duyduu oksijenden, mahrum bırakmaktadır. Bazı hastalarda tütün kullanmak koroner arterde spazmlar meydana getirmekte, kalbin normal ritminde düzensizliklere sebebiyet vermekte veya kan basıncını yükseltmektedir. Sigara içenlerin, içmeyenlerden çok daha fazla kalp sektesine maruz kaldıkları tahmin edilmektedir. üphesiz kalplerinden rahatsız olanlar, tütün kullanmaktan vazgeçmelidirler.

Alkol kullanmak kalbe zararlı mı olur
zellikle deil ama, eer fazla ve sürekli olarak alkol alınmaktaysa zararlı olabilir. Son bilimsel aratırmalar göstermitir ki çok fazla ve sürekli alkol alınması kalp adalelerini zedeleyebilmektedir.

Aspirin kullanmak kalbe zararlı olabilir mi
Hayır.

Genel olarak kullanılmakta olan ilaçların hangileri kalbe zararlı olabilir
Genel olarak kullanılmakta olan ilaçların büyük çounluu kalbe herhangi bir zarar verecek nitelikte deildir.

Aırı duygusal gerginlik kalbe zararlı olabilir mi
Evet. Ancak normal bir kalp akut duygusal ve fiziki gerginlie karı aılacak derecede dayanıklıdır. Kronik duygusal gerginlik, eninde sonunda kalp hastalıının gelimesine neden olabilir.   Ayrıca, hayatta vukua gelen bir krizden meydana gelecek olaanüstü bir gerginlik, aslında normal olan bir kalpte akut bir kalp sektesi meydana getirebilir. Aslında temelde bir hastalıktan dolayı hasta olan bir kalp, sürekli duygusal gerginlikten zarar görecei muhakkaktır.

“Kırılan kalp” diye bir ey var mıdır Baka deyile kalp üzüntü veya hayal kırıklıından zarar görebilir mi
“Kırık kalp” deyimi airler için airler tarafından icap edilen bir deyimdir.

Kalp civarında duyulmakta olan bir arının kalp ile ilgili ölüp olmadıı veya baka bir organdaki rahatsızlıktan mı ileri gelmekte olduu nasıl anlaılır
Kalp sancısı çok deiiklikler gösteren bir belirtidir. Muayyen bir arının kalp ile ilgili olup olmadıı ancak bir uzman doktor tarafından anlaılabilir. ok hallerde bu uzman doktor bile klinik tehisini kesinletirmek için elektrokardiyogramlara veya röntgene bavurma zorunluluunu hissedecektir.

Kalpleri normal olanlar, kalp rahatsızlıı olanlardan daha mı fazla yaarlar
Bütün koullar eitse, evet.

Kiiler hangi süreler içerisinde kalplerini muayene ettirmelidirler
Kalp hastalıının özel bir tarihçesi olmayan kimselerin kalp kont rolü diye bir ey düünmeleri gerei yoktur. Bu kontrol normal yıllık fiziki kontrolde zaten yapılacaktır.
Kalbi rahatsız olan kiinin, kendi doktorunun isteyecei süreler içerisinde kalbini muayene ettirmesi gereklidir. Bu süre araları hastalara göre çok deiik olabilir.

Erkeklerde kalp hastalıkları, kadınlardan daha mı sık olur
Erkekler koroner arterler hastalıklarına kadınlardan çok daha hastalıa meyilli olduklarından kalp arıları koroner tromboz olma eilimleri kadınlardan fazladır. Baka tip kalp hastalıkları erkeli ve kadınlar arasında aynı ölçüde görülmektedir.

Zayıf olan kiilerde kalp hastalıı oranları imanlara göre düül müdür
İstatistik bakımdan koroner arter hastalıı imanlarda zayıflardan bir hayli fazla görülmektedir. Baka tip kalp hastalıklarında böyle bir ayırım olamaz. Ancak, u hatırda tutulmalıdır ki aslında zayıflamı veya zedelenmi bir kalbe, aırı imanlık, normalin dıında fazla bir yük tekil edecektir.

Doktorlar kalbi dinlemekle ve kalp testleri yapmakla hayat süresi hakkında bir kehanette bulunabilirler mi
Hayır. Bir doktor ancak bir kalbin normal çalııp çalımadıını veya hasta olup olmadıını tespit edebilecektir. Ancak, bütün modern metotlara ramen, kalbi hasta olan bir kiinin ne kadar yaayacaına dair bir öngörü yapılması kaba bir tahminden ileri gidemeyecektir. Normal bir kalbi olan kiinin yaama ihtimalleri hakkında öngörüler sürmek esasen söz konusu olamaz.