Yaklaık 4,5 milyar yaında olan Dünya, günümüze kadar çeitli devirlerden geçmitir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu devirlerin her birinde, deiik canlı türleri ve iklim koulları görülmütür. Dünya’nın yapısını inceleyen jeoloji bilimi, jeolojik zamanlar belirlenirken fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılır.

1. İlkel Zaman (Prekambriyen): Günümüzden yaklaık 600 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. Yaklaık 4 milyar yıl sürmütür. Bu devrin önemli olayları:

Sularda tek hücreli canlıların ortaya çıkıı,

En eski kıta çekirdeklerinin oluumu,

İlkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radiolariadır.

2. Birinci Zaman (Paleozoik): Günümüzden yaklaık 225 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. Birinci zaman yaklaık 375 milyon sürmütür. Bu devirde kıta çekirdekleri yeni kıvrımların eklenmesiyle büyümektedir. Bu devrin önemli olayları:

Kaledoniyen ve Hersiniyen kıvrımlarının oluumu,

Karbon devrinde kömür yataklarının oluumu,

İlk kara bitkilerinin ortaya çıkıı,

Balıa benzer ilk organizmaların ortaya çıkıı,

Birinci zamanı karakterize eden canlılar graptolit ve trilobittir.

3. İkinci Zaman (Mesozoik): Günümüzden yaklaık 65 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. İkinci zaman yaklaık 160 milyon yıl sürmütür. Bu devrin önemli olayları:

Ekvatoral ve souk iklimlerin belirmesi,

Kimmerid ve Avustrien kıvrımlarının oluumu,

Türkiye’nin bulunduu sahada Tetis jeosenklinali olumutur,

İkinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinozordur.

4. çüncü Zaman (Tersiyer): Günümüzden yaklaık 2 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. çüncü zaman yaklaık 63 milyon yıl sürmütür. Bu devrin önemli olayları:

Kıtalar bugünkü görünümünü kazanmaya balamıtır

Linyit havzalarının oluumu,

Bugünkü iklim bölgelerinin ve bitki topluluklarının belirmeye balaması,

Alp kıvrım sisteminin gelimesi,

iddetli volkanik olaylar ve depremlerin görülmesi,

Atlas ve Hint okyanuslarının oluması,

Türkiye’nin ana yer ekillerinin gelimesi,

çüncü zamanı karakterize eden canlılar nümmilit, hipparion, elephas ve mastadondur.

5. Dördüncü Zaman (Kuvaterner): Günümüzden 2 milyon yıl önce balayan ve halen devam eden jeolojik zamandır. Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada buzullarla kaplanmıtır. Bu devrin önemli olayları:

İklimde büyük deiikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaanması,

İnsanın ortaya çıkıı,

İstanbul ve anakkale boazları ve Ege Denizinin oluması,

Karadeniz’in Akdeniz’e balanması,

Dördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır.