Hayır dileme, yapmak istedii bir eyin kendisi hakkında hayırlı olup olmadıını anlamak için iki rekât namaz kılıp dua ederek rüyasında manevî bir iaret almak amacıyla uykuya yatma.

Bir i yapılmak istenildiinde istihâre yapmak menduptur. Hz. Peygamber, Ashab-ı kirama önemli ilerinde istihâreye bavurmalarını telkin buyurdu. Câbir (r.a)”den öyle dedii nakledilmitir: “Resulullah (s.a.s) bütün ilerinde, Kur”an”dan sure öretir gibi istihâreyi de öreterek öyle derdi: “Sizden biriniz bir ise niyetlendii zaman farzın dıında iki rekât namaz kılsın ve öyle desin: “Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es”elüke min fadlike”l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta”lemu ve lâ a”lemu ve ente allâmu”l guyûb. Allâhümme inkünte ta”lemu enne hâza”l-emre hayrun li fi dini ve meâi ve âkıbeti emri tev âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta”lemu enne hâza”l-emre errun li fi dini ve maâi ve âkıbeti emri ev âcili emri ve âcilihi f”asrifhu anni va”srifni anhu ve”kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi” (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III, 344).

İstihare duasının anlamı: “Allah”ım yapmayı düündüüm su iin ilenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduunu bana ilminle kolaylatır. Kudretinle senden güç istiyorum. &nin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. üphesiz senin her eye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen eyi çok iyi bilensin, Allah”ım. Eer bu ii dinim, yaayıım ve iimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduunu bilirsen o ii bana takdir et, kolaylatır ve onu bana mübarek kıl. Eer bu ii; dinim, yaayıım ve iimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için er olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla honut buyur”

Sa”d b. Ebi Vakkas”tan, Resulullah (a.s)”in öyle buyurduu rivayet edilir: “dem olunun Allah”tan hayır dilemesi (istihâresi) saâdetindendir. Allah”ın hükmüne razı olması da saâdetindendir. Allah”tan hayır istemeyi terketmesi ise onun bedbaht olmasındandır. Allah”ın hükmüne razı olmaması da, demolunun bedbahtlıındandır” (Ahmed b. Hanbel, I, 167; Tirmizi, Kader, 15).

İstihâreden önce veya sonra, gerekli istiareler yapılır ve o i hakkında karar verilir Kur”ân-ı Kerîm”de öyle buyurulur: “İ konusunda onlarla istiare yap. İstiareden sonra o isi yapmaya tam olarak karar verince, artık Allah”a dayan ve güven” (Ali İmrân, 3/159). İstihare hadisi İbn Mes”ud, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Ebû Bekir, Ebû Saîd, el-Hudrî, Sa”d b. Ebi Vakkas, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. mer, Ebû Hureyre ve Enes b. Mâlik gibi büyük sahabilerden nakledilmi, bu rivayetleri senetleriyle birlikte, Buhârî, ârihi Aynî, “Umdetu”l-Kâri” adlı erhinde tek tek zikredilmitir. Rivayetler arasında bazı metin farklılıkları vardır.

Enes b. Mâlik”ten gelen rivayet istihâreyi tevik eder. Bu hadîs öyledir: “İstihare yapan kimse hüsrâna uramaz, istihare eden piman olmaz, iktisatlı davranan kimse de muhtaç duruma dümez” (Tecrid-i Sarih Tercümesi, Ankara 1985, IV, 135).

İstihâre namazında nelerin okunacaı hadisle sabit deilse de, birinci rekâtta Fatiha”dan sonra Kâfirun, ikinci rekâtta ise, İhlâs sûrelerinin okunması güzel görülmütür. Nevevî bunu müstehab görür. İmam Gazzalî de bu sûrelerin okunması gereinden İhya”da söz etmitir. İbn mer”in öyle dedii nakledilmitir: “Resulullah (s.a.s)”i bir ay süreyle izledim, sabah namazının sünnetinde, Kâfirun ve İhlas sûrelerini okurlardı. Gazzâlî”nin bu gibi hadislerden mülhem olarak, istihâre namazında da benzer kıraati uyun gördüü söylenebilir.

İstihare namazından sonra, istihare duası okunur ve istenilen eye niyet edilerek, Kıbleye dönülmek suretiyle yatılır. Böylece istihareye üç veya yedi geceye kadar devam edilebilir. ünkü Hz. Peygamberin bazı duaları üç defa tekrar ettii, hatta Enes b. Malik”e istihâreyi yediye kadar tekrar etmeyi telkin buyurduu nakledilir (Tecrid-i Sarih Tercümesi, IV, 142, 143).

İstihâre, iyilii veya kötülüü kestirilemeyen bir i hakkında sözkonusu olur. Hayırlı ve sevaplı olduu kesin olarak bilinen bir konuda istihâreye gerek kalmaz. İstihâre namazı, kerâhat vakitleri dıında her zaman kılınabilir. ünkü hadiste vakit belirtilmemitir.