Edebiyatımızda noktalama iaretini, ilk kez inasi air Evlenmesi nde kullanmıtır.
Edebiyatımızda ilk çeviri roman, Kamil Paanın yaptıı Telemaktır.
Edebiyatımızda ilk roman, Taauk-u Talat-ı Fitnattır.
Edebiyatımızda ilk köy romanı, Nabizade Nazımın Karabibik adlı eseridir.
Edebiyatımızdaki ilk realist romancı Recaizade Mahmut Ekremdir.
Edebiyatımızdaki ilk realist roman Araba Sevdasıdır yazarı Recaizade Mahmut Ekremdir.
Edebiyatımızda ilk edebi roman, Namık Kemalin İntibah adlı eseridir.
Edebiyatımızda ilk psikolojik roman, Eylüldür (Mehmet Rauf)
Edebiyatımızda ilk tarihi roman, Namık Kemalin Cezmi adlı eseridir.
Edebiyatımızda ilk kadın romancı Fatma Aliyedir.
Edebiyatımızda ilk makaleyi inasi yazmıtır. (Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi)
İlk tiyatro inasinin air Evlenmesidir.

Edebiyatımızdaki ilk pastoral iir A.Hamit Tarhanın Sahra adlı iiridir.
Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman denemesi Nabizade Nazımın Zehra adlı eseridir.
Edebiyatımızda çoçuklar üzerine yazılmı ilk eserler Nabinin Hayriyesi ve Sümbülzade Vehbinin Lütfiyesidir.
Edebiyatımızdaki ilk eletirmen Namık Kemaldir.
İlk çoçuk yayınımız ise Eftal ve Mümeyyizdir.(1869)
Türk Edebiyatında bilinen ilk çocuk gazetesi ocuklar İçin Mümeyyizdir.
Aık Veysel ilk olarak A.Kutsi Tecer tarafından Türk halkına tanıtılmıtır.
Hazine-i Evrak ilk edebiyat dergimizdir.
Türk Edebiyatında iç monolog tarzı yazılmı ilk roman Bir Düün Gecesidir.(A.Aaolu)
Türk Edebiyatında yayınlanmı ilk öykü kitabı Emin Nihat Tarlanın Müsameratnamedir.(1872)
Türk Edebiyatında mensur iir yazımı ilk defa Halit Ziya ile balar.
Türk Edebiyatında post-modern tarzda eser veren ilk yazarımız Ouz Ataydır.(Tutunamayanlar)
Türk Edebiyatında batıdan yapılan ilk fabl çevirisi inasi tarafından yapılmıtır.
Türk Edebiyatında yazıya geçirilen ilk masallar Billur Kök Masallarıdır.
Türk masalları ilk defa yurt dıında 16.Lui döneminde Fransada yayınlanmıtır.
Türk masallarını ilk defa derleyen İ.Kuno adlı Macar bilim adamıdır.
Divan Edebiyatının ilk airi Hoca Dehhani, son airi ise eyh Galipdir.
İlk yerli çizgi roman, Türk Kahramanı Köroludur.(1953)
lkemizde ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maskedir.(1943)
Dünyada ilk özgün çizgi roman New Funddur.(1935)
Dünyada ilk özgün çizgi macera hikayesi Dick Tracydir.(Chester Gould)
Dünyada ilk kez resimle yazıyı birletiren, konuma balonları hazırlayan ressam William Hogarthtır.(1697-1908)

Beyanname ile yayın hayatına giren ilk edebiyat topluluu Fecr-i Atidir.
Cumhuriyet sonrası ilk beyanname yayınlayan edebi topluluk Yedi Mealecilerdir.
Yahya Kemal bütün iirlerini aruzla yazmıtır, yalnız Ok iiri hece vezni ile yazmıtır.
Kutatgu Bilig ilk Türk dünyası ansiklopedisidir.
İlk yerli çizgi roman Türk Kahramanı Köroludur.
lkemizdeki ilk çocuk çizgi roman türü Kara Maskedir.
Batılı teknie uygun ilk roman Ak-ı Memnudur.
Aruzla yazılan ilk manzum tiyatro eseri Eberdir.(A.Hamit Tarhan )
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri Binnazdır.(Y.Ziya Ortaç)
İlk bibliyorafya Kefiz-Zünundur. (K.elebi)
İlk hatıra kitabı Babürnamedir. (Babürah)
İlk hamse yazarı Ali ir Nevaidir.
Edebiyatımızdaki ilk antoloji Harabattır. (Z.Paa)
Edebiyatımızdaki ilk atasözleri kitabı Durub-ı Emsal-i Osmaniyedir. (inasi)
İlk mizah dergisi Diyojendir. (Teodor Kasap)
Edebiyatımızdaki ilk hikaye kitabı Letafet-i Rivayettir. (A.Mithat)
Basılan ilk küçük hikaye kitabı Küçük eylerdir. (S.Sezai, ilk gerçekçi hikaye)
Edebiyatımızdaki ilk fıkra yazarı Ahmet Rasimdir.
Bilinen ilk Türk yazarı Yollug Tigindir.
İlk siyasetname eseri Kutadgu Biligtir.
İlk mensur iir yazarı R.Mahmut Ekremdir.
İlk sözlük kitabımız Divan-i Lügatit Türktür. (K.Mahmut)
İlk sosyolog Ziya Gökalptir.
İlk edebi tartıma Ziya Paa ile Namık Kemal arasında olmutur.
lkemizdeki ilk Müslüman kadın tiyatrocu Afife Jaledir.
Edebiyatımızdaki ilk çada roman Mai ve Siyahtır. (Halit Ziya)
Dünyada bilinen en eski destan Gılgamıtır.

Dünyadaki ilk kadın romancı Afrabendir (Afrahat)
Dünya edebiyatındaki ilk realist roman Madama Bovarydir.
Türk Edebiyatındaki ilk deneme yazarı Nurullah Ataçtır.
İlk tezkiremiz Mecalisün Nefaistir. (A.ir Nevaidir)
İlk mizah gazetemiz Diyojendir. (N.Kemal)
Matbaada basılan ilk kitabımız Vankulu Lügatıdir.
Türklerin kullandıı ilk alfabe Göktürk Alfabesidir.
İlk edebi topluluk Servet-i Fünundur.
İlk divan sahibi sanatçımız Yunus Emredir.
Türk iirinin en eski lirik iir örnei Aprın ar Tigindir.
Nobel edebiyat ödülünü ilk kez İsviçre kazandı.
Türkçenin ilk gramer kitabını Baskakov yazmıtır.
Aydınlar arasında heceyi ilk kez deneyen sanatçı M.Emin Yurdakuldur.
iirde ilk defa Türk kelimesini kullanan sanatçımız M.Emin Yurdakuldur.
Serbest müstezatı aruzla deneyen ilk airimiz Tevfik Fikrettir.
iirde noktalama iaretini ilk kez kullanan Servet-i Fünun sanatçısı Tevfik Fikrettir.
Divan Edebiyatının Sebk-i Hindi tarzını ilk temsilcisi Nailidir.
Edebiyatımızda serbest vezni ilk kez Nazım Hikmet kullanmıtır.(1929)
Edebiyatımızda anjabmanı ilk kez Tevfik Fikret kullanmıtır.
İlk Türkçe gazete 1831de kurulan Takvim-i Vakadır.
İlk Türkçe özel gazete 1860da kurulan Tercüman-ı Ahvaldır.
Nobel Edebiyat dülü alan ilk Müslüman yazar Necip Mahfuzdur. (Kayra)
Dünyada bilinen en uzun destan Kırgızların Manas Destanıdır.
En uzun ömürlü edebiyat dergimiz 1933 yılında çıkmaya balayan Varlık Dergisidir.
Türkiyede lügat sözlük hakkında yazılan ilk lügat Bir Lügat Bulamadımdır.(M.Doan)
Hayat hikâyesini İngilizce yazan ilk yazarımız Halide Edip Adıvardır.
Türkiyede kurulan ilk kadın dernei kurucularından biri Halide Edip Adıvardır.
Atatürke muhalefet olan ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvardır.
Sürgüne gönderilen ilk kadınlarımızdan biri Halide Edip Adıvardır.