Ebu1-Fida İsmail İmadud-Din îbn mer îbn Kesîr İbn Davud îbn Kesîr el-Dımakî el-Kureyî, am yakınlarındaki Busrâya balı Micdel veya Mecdel köyünde Hicrî 701 (Milâdî 1301) yılı civarında dünyaya geldi. el-Bidâye ven-Nihâye isimli eserinde belirttiine göre, babası hicrî 703 senesinde vefat ettii zaman kendisi üç veya dört yalarındaydı, ailesi ile birlikte yedi yalarında ama yerlemi, İsmail İbn Kesîrin yetimesinde aabe^yi Abdülvehhabın etkisi büyük olmutur. İlk dinî bilgileri aile yuvasında almı olan îbn Kesîr, daha sonra Burhâneddin el-Fezârî, Kemaleddin İbn Kâdî ihne, Kasım îbn Asakir, İshak İbn Amidî, Muhammed İbn Zinâd, İbn er-Rabî ve îbn Teymiyye gibi devrinin ünlü bilginlerinden tefsir, hadis örenmitir. Genç yata eserler yazmaya balayan îbn Kesîr, Tekzîb el-Kemal adlı eserin müellifi el-Mizzînin derslerine devam etmi ve onun kızıyla evlenerek damadı olmu^tur. Bilahare Karâfî, Debbûsî, Uranı ve Hutenî gibi bilginlerden icazet almıtır. Uzun yıllar amın ünlü medreselerinde dersler vermi daha sonra Hecibiye Medresesi müderrisliine tayin edilmitir. Subkînin vefatından sonra da mehur Erefîyye Dârül-Hadîsi hocalıına geçmi^tir. Yetitirdii sayısız örenciler arasında; İbn Hacer gibi büyük hadis bilginleri, ihâbüddin îbn Hiccî, Hafız Ebul-Mehâsin el-Hüseynî gibi o devrin mehur âlimleri de bulunmaktadır.

mrünün sonlarına doru gözlerini kaybetmi olan İbn Kesîr, Hicrî 774 (Miladî 1373) senesi aban ayının 26. perembe günü 74 yaında iken amda vefat etmitir.