bvyj5oym

Yüzlerce sır ve ifre taıyan faziletli bir duadır.

Asıl sırlar ve ifreler kul ile Allah arasında mevcuttur.

Peygamberimiz bir hadiste bu önemli gerçei öyle anlatıyor:

“Allahu Teâlâ buyurdu ki: Ben namaz suresi olan Fatiha’yı kendimle kulum arasında yarı yarıya paylatırdım. Yarısı Benim, yarısı da kuluma aittir. Bu vesile ile kulum bütün istediklerine kavuacaktır.

Kul, ‘Elhamdü lillahi Rabbi’l-âlemîn’ (Hamd, Alemlerin Rabbi olan Allah’a aittir) dedii zaman, Allah, ‘Kulum Bana hamdetti’ buyurur.

Kul, ‘Er-Rahmâni’r-Rahîm’ (O Rahman’dır, Rahîm’dir) dedii zaman, Allah, ‘Kulum Beni methetti’ buyurur.

Kul, ‘Mâliki yevmiddîn’ (Din Gününün Sahibidir) dedii zaman, Allah, ‘Kulum Beni tazim etti, ilerini Bana havale etti’ buyurur.

Kul, ‘İyyâke na’büdü ve iyyâke nestaîn’ (Yalnız Sana kulluk eder, yalnız Senden yardım isteriz) dedii zaman, Allah, ‘İte bu kulumla kendi aramdadır ve kulumun diledii de onundur‘ buyurur.

Kul, ‘İhdine’s-sırâta’l-müstekîme sırâtallezîne en’amte aleyhim ayri’l-madûbi aleyhim veleddâllîn’ (Bizi doru yola ilet. Kendilerine nimetler verdiin kullarının yoluna ilet. Gazabına uramı yahut sapmı olanların yoluna deil) dedii zaman, Allah, ‘İte bu kulumundur ve kulumun istedii de onun hakkıdır’ buyurur.”

***

fatiha

Kur’ân’ın en faziletli suresi Fatiha olduu gibi, en faziletli âyeti de yine Fatiha’nın bir âyetidir.

Fatiha, sevabı bakımından İhlas Suresi gibi Kur’ân’ın üçte birine denk geliyor:

İbn Abbas’ın rivayetine göre Resulullah (a.s.m.) bu hususu öyle dile getirmitir:

Fatiha sevap bakımından Kur’ân’ın üçte birine denktir.”

Bir ie balarken Bismillah denmesi gerektii gibi, Fatiha okunması da tavsiye ediliyor.

Ebû Hüreyre’nin rivâyetine göre Resulullah (a.s.m.) öyle buyurmutur:

Hayırlı bir i Elhamdülillah ile balamazsa sonu kısıktır, bereketsizdir.”

***

Fatiha’yı okuduktan sonra “Veleddâllîn” deyince hemen arkasından “Amin” demek sünnettir. “Amin”in önemini ve Allah katındaki yerini Peygamberimiz’den (a.s.m.) öreniyoruz.

“Amin, mü’min kullarının diliyle Rabbülâlemin’in mührüdür.”

Fatiha muhtevası ve manası, zenginlii ve içinde barındırdıı derinlik itibarıyla da bambaka bir güzellie sahiptir.

İmam Buhârî’nin rivayetine göre, Hasan Basrî bu konuda öyle diyor:

Allah bütün semavî kitapların ilmini Kur’ân’da; Kur’ân’da mevcut olan ilimleri de Fatiha Suresi’nde toplamıtır. Fatiha’nın tefsirini örenen bütün semavî kitapların tefsirini örenmi gibi olur.”

***

Fatiha maddi ve manevi her derde deva, her hastalıa ifa ve her sıkıntıya ilaçtır.

Abdülmelik bin Umeyr’in rivayet ettii bir hadiste Peygamberimiz (a.s.m.) bu hakikati u sözleriyle dile getirmitir.

Fatiha Suresi her derde devadır.”

“Fatiha bütün dertlere karı ifadır.”

“Fatiha Suresi, zehirden kurtulmak için bir ifadır.”

Fatiha nazara, göz demesine karı da bir ifa kaynaıdır.

İmran bin Husayn’ın rivayetine göre Resulullah (a.s.m.) öyle buyurmutur:

Fatiha’yı ve Ayete’l-Kürsi’yi bir kul okursa, o gün ona insan ve cin nazarı demez.”

(Hadislerin kaynaı için (Hayatımızdaki Kur’ân) isimli çalımaya bakılabilir.)