El yazınız saa eildikçe kararlarınızda duygusallık öne çıkıyor. L, t ve h harfleri, i hayatınızdaki hırs ve iktidar sırlarınızı ortaya döküyor. El yazısı bilimi imde de i dünyasının hizmetinde…

ç bin yıl önce inliler tarafından gelitirilen ve birçok kültür ve uygarlık tarafından büyük itibar gören el yazısı bilimi (grafoloji), bugün i dünyasının hizmetinde. İ dünyasının bu yönteme en çok bavurduu alan ise ie alımlar. El yazısı, kiinin karakterini, davranılarını, eilimlerini tahmin etmekte ve kiilik analizinde en etkili ve güvenilir yöntemlerden biri olarak addediliyor. Bu yöntem eleman seçme ve yerletirme süreçleri, mülakatlar, ekip kurma çalımaları ve kariyer planlaması gibi geni bir alanda sık kullanılan bir yöntem olarak karımıza çıkıyor.

Sodexho gibi çokuluslu irketlerden bazıları dünyanın her yerindeki ofislerinde ie alım süreçlerine el yazısından kiilik tahlil etme yöntemini dahil ediyor. El yazısının kiinin sosyo-ekonomik kökenini, yaama biçimini, hayattaki duruunu ve eitimini yansıttıı Fransa gibi ülkelerde irketler yüzde 80 oranında i görümelerinde el yazısıdan kiilik tahlili yapıyor.

İngiliz Grafoloji Enstitüsü Bakanı Elaine Quigley, tüm dünyada tanınmı grafologların baında geliyor. Quigleye göre el yazısı bir nevi zihin yazısı demek. Bu konuda grafolojinin kullandıı evrensel bir metodoloji de var. Yani el yazısıyla kiinin karakterini okurken kullanılan göstergeler, ulustan ulusa, kiiden kiiye deimiyor. Uzman bir grafolog, kii hangi ulustan gelirse gelsin hangi lisanda yazarsa yazsın, o kiinin düüncelerinin el yazısıyla kaıt üzerine yansıyan izdüümlerini okuyabiliyor.

Grafolojide en az 300 farklı el yazısı örneinden yola çıkılarak inceleme yapılıyor. Fakat yine de deimeyen ve temel olarak nitelendirilen belli bazı göstergeler var. İte bunlardan bazıları:

Eim:
+ El yazısının saa doru eimi, kiinin iletiim yeteneinin göstergesi olarak yorumlanıyor. rnein kii daha arkada canlısı, yönlendirici, sorumluluk sahibi, giriken olma eilimi taıyordur. Aynı zamanda satı yapmaya, kontrolü elinde tutmaya, sevilmeye, destekçi olmaya kadar uzayan birçok olasılıı barındırır.
+ Yazı saa doru eildikçe kiinin kararlarında duygularının etkisinde kalma özellii artar.
+ El yazısının genellikle dik oluu kiilik baımsızlıına iarettir.
+ Sola doru eilen el yazısı, duygusal olarak ihtiyatlılıı temsil eder. Bu el yazısının sahibi, öncelikle her detayı dorulama ihtiyacı duyar. Bakalarının onu herhangi bir söz vermeye zorlamasından holanmaz.

Büyüklük:
+ Büyük el yazısıyla yazan kiiler daha çok dıadönük, dost tavırlı kimselerdir. El yazısının sahibi kii yabancılara karı daha mesafeli olmayı tercih etse de kendine güvenle hareket eder.
+ Küçük el yazısı mantıı temsil etmenin yanı sıra zıt düülen kiilere karı acımasız olmayı da ifade eder. Akademik ve zihinsel uraılardan holanan kiilerde bu tip el yazısı görülür.
+ Eer yazı hem küçük hem de zarif ise kiinin kendi dalga boyuna uygun olmayan kiilerle de iyi bir iletiim kurması olası deildir. Bu kiiler, sosyal olarak kabul görmü kuralları yıkmak konusunda zorlanırlar.

Baskı:
+ Koyu harflerle yazan kiiler verdikleri sözü yerine getirmek konusunda çok titizdirler. Ve etraflarındaki birçok olan biteni ciddiye alırlar.
+ ok koyu harfler ise kiinin gerginliinin, eletiriye karı sinirlerine fazla hakim olamayıın ve küçük imalardan bile alınganlık gestermenin ifadesi olarak yorumlanıyor. Bu kiiler önce tepki gösterir sonra soru sorarlar. Ve duygusal davranılarını devam ettirirler.
+ ok silik ve ince yazılar ise ortama ve insanlara olan hassasiyeti temsil ediyor. Ama yazı aynı zamanda kaba saba ve ekilsiz ise kii duygusal derinlii bile devam ettiremiyordur ve sönük bir yaam tarzı sürdürüyordur.

L, t ve h harflerindeki sırlar:
+ Bu harflerin üst kısımlarının uzun olması hedef ve hırsın mevcudiyetini gösterir. Ancak üst tarafı fazla uzun l, t ve hler, kiinin baarması gerektiini düündüü meselede gerçekdıı beklentiler içinde olabilecei anlamına gelir.
+ Bu harflerin üst tarafının oranlı bir ekilde kuyruklu olması kiinin herey üzerine etraflı bir ekilde düündüünü ve hayalgücünü makul bir ekilde kullandıını gösterir.
+ Kıvrımın enli olması, yeni fikirler üretme ve bunların üzerine uzun uzadıya düünme eilimini ortaya koyar.
+ st kıvrımın tekrar harfe geri dönmesi, yazı sahibinin hayalgücünü kullanmaktan kaçındıını ve elindeki ii bitirebilmek minimum gerekliliklerle kendini sınırladıını gösterir.

G, y, p harflerindeki sırlar:
+ Kuyruun dik olması, sabırsızlık alametidir.
+ Kuyruun basık bir ekilde yuvarlanması, saldırganlık ve yüzlemekten uzak durma isteini ortaya koyar.
+ Kuyruun bastırılarak yazılmı tam bir kanca halini alması, enerji, para kazanma istei ve tenselliin göstergesidir.
+ Kuyruun bastırmadan tam bir kanca eklini alması güvenlik ihtiyacını gösterir.
+ Kelimeler arasındaki mesafe
+ Kelimeler arasındaki mesafenin fazla olması, bana nefes alacak alan bırak mesajını içerir.
+ Kelimeler arasındaki mesafenin daha az olması ise bakalarıyla birlikte olma isteini ortaya koyar, ama böyle yazan insanlar zaman zaman gereksiz bir kalabalıa neden olabilirler ve dayatmacı bir kiilik sergileyebilirler.

Satırlar arasındaki mesafe:
+ Satırların arasının açık olması, olaylara sakin ve geni perspektiften bakma eilimini ortaya koyar.
+ Satır aralarının dar olması, yazarın hareketi sevdiini ve eylemin içinde olmaktan holandıını gösterir.
+ Satır araları dar olup, harfler arasındaki balantı çok sıkı deilse, söz konusu el yazısının sahibi baskı altında sükunetini koruma disiplinine sahiptir.

Sayfa kenarındaki boluk:
+ Sayfanın sol tarafındaki boluk, kiinin köklerini ve ailesini gösterir.
+ Sa taraftaki boluk, dier insanları ve gelecei temsil eder.
+ Tepedeki boluk hedef ve hırslardır.
+ Sayfanın dibindeki boluk, enerji, içgüdü ve pratiklik anlamına gelir.
+ Sayfanın sol tarafındaki geni bir boluk bırakılması, hareketlilii sürdürme isteini ortaya koyar.
+ Soldaki mesafenin az olması ise temkinlilik ve hazır olmadıı takdirde bir eyleri yapmaya zorlanmaktan kaçınma isteini belirtir.
+ Sa taraftaki boluun az olması, sabırsızlık göstergesidir ve bir an once ie balayıp ii bitirme eilimini yansıtır.
Sada geni bir boluk bırakılması ise bilinmeze karı korkunun mevcudiyetini ortaya koyar.