Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düersen, vazifeye atılmak için,

içinde bulunacaın vaziyetin imkan ve eraitini düünmeyeceksin! Bu imkan ve erait,

çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyetine kastedecek dümanlar,

bütün dünyada emsali görülmemi bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile

aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün orduları daıtılmı ve

aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmi, bütün tersanelerine girilmi, bütün orduları daıtılmı ve

memleketin her köesi bilfiil igal edilmi olabilir.

Bütün bu eraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde

iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri

ahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde

harap ve bitap dümü olabilir.
Ey Türk istikbalinin evladı! İte, bu ahval ve erait icinde dahi, vazifen, Türk istiklal ve

Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal ATATRK